Чудовий плин еліксиру безсмертя

Молитва за довголіття Всеславного Ґарчена [Рінпоче]

ОМ СВАСТІ. Дгармакая – блаженство велике незмінне,
Самбгоґакая – невпинна творчість розмаї́та,
Нірманакая – прояв співчуття неконцепційного:
Захиснику, по-суті Ви трика́я неділи́ма – згляньтеся і захистіть!

В центрі лотосу білого, як осінній місяць вповні
З шістнадцяти частин, там Рятівниця від восьми жахіть,
Мати будд минулих, нинішніх, прийдешніх, утпалу тримає у руці.
Чакро, що сповнюєш бажання – пошли життя, смерті непівладне!

В Святій Землі Вас називали Ар’ядева;
Переродившися у Кхамі в клані Ґар, Ви вславилися
Як Чодінґпа, сердечний син Джіктен Сумґона!
Хай життя чудового Ґарчена [Рінпоче] триває сотні еонів!

Місяць повноликий, оздоба Вчення Трьох Перлин,
Сяє велично над верховинами й ущелинами східних гір,
Втім його світло сві́жить і голу́бить лілії в підніжжі.
Ґарчене, благодатний Місяцю – нехай Ви будете наві́ки!

Відкинувши думки про їжу, одяг, славу,
Ви вбрались в лати мудрості, любові й доброчестя.
Несхитні Ви у трьох самадгі, як глибини океану.
Ґарчене, Світло Чільної Істини, будьте тут довго!

В час розбрату й по́толочі, коли Вчення Будди зазнає знего́ди,
Ви як ваджра незламний, чином йоґіна могутнього
Взяли відповідальність за Дгарму неупереджену.
Ґарчене [Рінпоче], Сонцю Вчення, живіть довго!

Ламо, Ви носій благословінь потужних
І благодать трьох та́їнств – Ви непідвладні жодним
Перешкодам; утім, за принципом взаємної залежності,
Ця молитва чистих побажань воістину чудова!

В силу милосердя й правди Трьох Перлин, Ґуру, Деви і Дакінь,
Й могуттям Магакали й Ачі Чок’ї Дролми,
Хай слова ці щиросе́рді натхнення й побажань
Спонтанно й дійсно сповняться без жодних перешкод!

На прохання ченців Карма Дродула і Друксенґа з монастиря Лхо Лунґкар, та інших, цю [молитву] 29-го числа 12-го місяця року водяної мавпи в 17-му циклі записав згідно з усіма щирими благими побажаннями Кончок Тензін Тринлє Лхундруп, благословенний ім’ям Побідоносного Дрікунґпи. Хай буде це во благо всіх і всьо́го!

Українською мовою з тибетської переклав © Ярослав Литовченко на день народження Лами Ґарчена Рінпоче 15 квітня, 2018 року.

Ритмована версія молитви
для наспіву на мелодію
Лами Журавки Дазанґ

ОМ СВАСТІ.
Блаже́нство вічнеє –/ дга́рмака-ая,
Невпинна тво-орчість–/ самбгоґака́-ая.
Про́яв співчуття –/ нірма́нака-ая,
Владар-трикає,/ захисти всіх нас!

В це́нтрі лотосу,/ як місяць вповні́,
Там Ря́тівни-иця / від восьми жахіть.
Ма́ти будд усіх,/ у́тпала в руці,
Ча́кра Та́ро, по-/даруй безсмертя нам!

Вас А́р’яде-ева / звали́ в Святій Землі;
В Тибе́ті в кла́ні Ґар / Ви вславилися як
Чоді́нґпа, серце-син / Джіктен Сумґо-она –
Ґарче́н Пресла-авний,/ вічно Ви живіть!

Місяць повний, знак / Вче́ння Трьох Перлин,
Вели́чно сяє він / над верхів’ям гір;
Втім у́ підні́жжі він / квіти голуби́ть –
Ґарче́не-Місяцю,/ довго Ви живіть!

Думки́ про тлі́нне Ви / геть відкинули,
В ла́ти му́дрості–/любові вдя́глися.
Ви в трьо́х сама́дгі є / неначе океан,
Світло Істини / довго Ви живіть!

В розбра́ту час, коли / Уче́ння тлі-іє,
Незла́мний Ваджра Ви,/ неу́переджений.
За Дга́рму взя́ли Ви / відповіда-а́льність,
Со́нцю Вче́ння Ви,/ вічно будьте тут!

Носі́й поту-ужних / Ви́ благослові́нь,
Ніщо нечи-исте / на Ва-ас не вплива́;
Втім в грі́ взає́-ємо-/зале́-ежності дій
Чудова й щи-ира / ця моли́тва є.

Бла́гом Трьох Перлин / і Трьох Коренів,
Мага́кали й Ачі / Чок’ї-і Дро́-олми,
Ха́й же ці слова / щирих побажань
Спонта́нно спо́вняться,/ без жо́дних перешкод!

Ритмування тексту для співу – © Лама Журавка Дазанґ і Ярослав Литовченко, 2018.